Algemene voorwaarden

DEFINITIES

GrafiStore: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, te noemen Wij/Ons/Onze
Opdrachtgever: degene die opdracht geeft aan GrafiStore tot het leveren van software of het verrichten van diensten, te noemen U/Uw, met hoofdletters omdat we U belangrijk vinden.

TOEPASSELIJKHEID

Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten, en iedere overeenkomst die U met GrafiStore aan gaat. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk via een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door zowel ons als U.

OFFERTES & AANBIEDINGEN

Onze aanbiedingen en of offertes zijn 14 dagen geldig, of zoveel langer of korter als wij aangegeven. Elke aanbieding doen wij uiteraard geheel vrijblijvend. Zolang U nog geen akkoord geeft op onze aanbieding, kunnen wij deze herroepen. In dat geval komt er tussen U en ons geen overeenkomst tot stand.

In al onze aanbiedingen hanteren wij prijzen exclusief BTW. Tenzij we aangeven dat het inclusief BTW is, dan niet.

Gaat U akkoord met een aanbieding, dan mag U dit schriftelijk of per e-mail doen. Tevens zien wij een vooruitbetaling of aanbetaling als akkoord op onze aanbieding. Gaat U akkoord met onze aanbieding, dan heeft U vanaf dat moment een afnameplicht en wij een leverplicht.

LEVERING

Wij leveren franco aan of bij U, of op een door U aangegeven adres. Hieronder verstaan wij ook een e-mail adres.

LEVERTIJDEN EN VERPLICHTINGEN

(Op)Levertijden vermelden we bij onze producten en diensten, zowel in onze aanbiedingen als op onze website als geschatte (op)levertijd. De uiteindelijke levering kan per aanbieding verschillen. Uiteraard dient U ons een billijke termijn te geven om een product of dienst te leveren. Wij informeren U zo goed als mogelijk over eventuele vertragingen. Overschrijding van een levertijd geeft U geen recht op een schadevergoeding of het niet nakomen van Uw verplichtingen. Wanneer wij verzuimen een product of dienst te leveren, mag U ons hiervan in gebreke stellen. In dit geval betalen wij U Uw tot dan toe betaalde producten en/of diensten, al dan niet volledig of gedeeltelijk, terug. Een uitzondering hierop zijn fysiek gewerkte uren, deze vallen altijd buiten een eventuele terugbetaling.

Wijzigingen in de levering van producten en diensten, en wijzigingen in afgesproken prijzen of levertijden worden tijdig met U besproken.

Wij zien een akkoord op een aanbieding als een bindende (samenwerkings)overeenkomst, waarbij zowel U als wij verplichtingen hebben. Zo zijn wij verplicht te leveren conform onze aanbieding, en bent U verplicht volledige medewerking te verlenen waar wij dit van U vragen en waar dit uiteraard mogelijk is.

Komt U Uw verplichtingen als opdrachtgever niet na, dan behouden wij ons het recht om leveringen van zowel producten of diensten voor onbepaalde tijd op te schorten. Het te vorderen bedrag van de aanbieding waarop U akkoord heeft gegeven blijft volledig door ons te vorderen. U heeft dan niet het recht U zich te beroepen op enige vorm van schadevergoeding. Daarentegen zullen wij U belasten met een schadeclaim bovenop het afgesproken bedrag van de aanbieding. U krijgt van ons altijd een billijke termijn om alsnog aan Uw verplichtingen te voldoen, dit geschiedt uiteraard in goed overleg.

VOORWAARDEN LEVERING SOFTWARE EN DIENSTEN

Leveren wij U software van derden, oftewel niet door onszelf ontwikkeld, dan geldt bij deze software de leveringsvoorwaarden van de desbetreffende ontwikkelaar. Problemen, storingen of werking van de software valt onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende software ontwikkelaar. U kan ons niet verantwoordelijk houden voor tekortkomingen van software van derden.
Ontwikkelen wij software voor U, dan zijn wij verantwoordelijk voor het oplossen van problemen, storingen of de werking van deze software. Hierin vragen wij van U een billijke termijn om het probleem op te lossen. Wanneer U door ons ontwikkelde software afneemt, kunnen wij U vragen om hiervoor additionele voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden gelden altijd boven onze algemene voorwaarden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle door ons ontwikkelde software, scripts, Apps of andere digitale oplossingen, te noemen Software Oplossingen, vallen onder de wet auteursbescherming. Wij zijn en blijven eigenaar van de door ons ontwikkelde Software Oplossingen, indien anders met U overeengekomen. U mag onze Software Oplossingen zonder onze goedkeuring niet doorverkopen, aanpassen of anders inzetten dan overeengekomen.

FAILLISEMENT

Indien wij, door welke oorzaak dan ook, niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen en daardoor failliet worden verklaard, en zich binnen afzienbare tijd geen overname kandidaat meldt, bent U volledig eigenaar van de door ons geleverde zelf ontwikkelde Software Oplossingen. Alle geldende wetten en regels omtrent intellectueel eigendom komen dan te vervallen en mag U de Software Oplossingen gebruiken en wijzigen naar eigen behoefte. Dit geldt niet voor software van derden. Tevens heeft U het recht elke verbintenis met ons direct en zonder financiële gevolgen stop te zetten. U heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding of restitutie.

Indien U, door welke oorzaak dan ook, niet meer aan Uw verplichtingen kan voldoen en daardoor failliet wordt verklaard, behouden wij het recht elke verbintenis met U direct stop te zetten, zonder enige verplichting van restitutie. U heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding ten gevolge van het stop zetten van een verbintenis. Daarentegen zullen wij U niet belasten met een schadeclaim.

VERANTWOORDELIJKHEID

U bent te allen tijde verantwoordelijk voor Uw eigen data, bestanden en ICT omgeving. Wij gaan er vanuit dat U dagelijks Uw ICT omgeving veilig stelt en backups heeft van Uw belangrijkste data, bestanden en Server omgevingen. Heeft U Uw ICT niet op deze wijze ingericht, dan adviseren wij U dit alsnog te regelen met Uw ICT leverancier. Verlies van data kan ons nooit aangeschreven worden en valt niet onder onze verantwoordelijkheid.

Defecten aan Uw ICT hardware, zoals computers, servers of andere apparaten, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid. Ook al wordt er gebruik gemaakt van door ons geleverde software op deze apparaten. In geval van nood of spoed zijn wij uiteraard meer dan bereid met U mee te denken over een snelle of tijdelijke oplossing.

OVERMACHT

Overmacht is wanneer wij door onvoorziene omstandigheden en buiten onze schuld om onze verbintenis met U niet kunnen nakomen. Hieronder verstaan wij onder andere: ziekte, ongeluk, pech, stakingen, weersomstandigheden, gebrek aan materiaal of onderdelen, problemen bij toeleveranciers of software ontwikkelaars, stroomuitval en elke andere vorm van het ontbreken van diensten of producten die ons het werken onmogelijk maakt. In zulke gevallen hebben wij het recht om ons te beroepen op overmacht.

Tijdens overmacht schorten wij onze verplichtingen op, zolang de oorzaak van de overmachtssituatie niet is opgelost. Indien dit langer duurt dan drie (3) maanden, zijn zowel wij als U bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder een verplichting tot het vergoeden van enige schade.

Hebben wij bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen voldaan, of waar mogelijk aan onze verplichtingen kunnen doen, zijn wij gerechtigd dat deel van de verplichting aan U te factureren. U heeft dan de plicht zich aan Uw deel van onze overeenkomst te houden.

VERANTWOORDELIJKHEID DERDEN

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of vertragingen veroorzaakt door derden. Indien gebruik gemaakt wordt van externe partijen, gelden voor die werkzaamheden de voorwaarden van de desbetreffende partij.

PRIJZEN EN VERHOGINGEN

In al onze aanbiedingen overleggen wij onze eigen prijzen en prijzen van software van derden. Indien wij hierin een fout maken, wat menselijk is, hebben wij het recht deze prijs te corrigeren zelfs nadat U akkoord heeft gegeven. In zulke gevallen stellen wij U hiervan uiteraard op de hoogte en heeft U het recht de overeenkomst alsnog te ontbinden.

Op al onze prijzen, afspraken, SLA’s, abonnementen gelden prijsindexaties en prijsverhogingen. Een prijsindexatie of -verhoging kan door ons of door een software ontwikkelaar periodiek worden geïnitieerd. Wanneer wij, of een software ontwikkelaar de prijs van een dienst of product in Uw nadeel aanpast, mag U een eventuele overeenkomst die U met of via ons heeft ontbinden.

BETALING

Betaalwijzen en -termijnen worden in al onze aanbiedingen en facturen vermeld. Wij hanteren de volgende betaaltermijnen: vooraf, afgesproken termijnen, 14 dagen en 30 dagen na factuurdatum.

Na het verstrijken van de afgesproken betaaltermijn bent u, excuses voor onze taal, in verzuim. U krijgt van ons een nieuwe billijke betaaltermijn, waarbinnen wij U vragen het openstaande bedrag alsnog te voldoen. Betaalt U ook niet binnen deze tweede termijn, dan wordt het openstaande bedrag direct opeisbaar en hebben wij het recht om U een rente in rekening te brengen van 5% per maand over het volledige openstaande bedrag. Ook al heeft U reeds een deel van het bedrag voldaan.

In het slechtste geval zijn wij genoodzaakt een derde partij te betrekken bij het vorderen van het bij U openstaande bedrag. Alle dan gemaakte kosten, genaamd buitengerechtelijk, zullen door U volledig moeten worden vergoed, bovenop het reeds openstaande bedrag.

GEHEIMHOUDING

Wij brengen nooit informatie naar buiten over U, Uw organisatie, Uw producten en/of diensten of Uw werkwijze, mits anders overeengekomen. Zo ook verwachten wij hetzelfde van U en Uw medewerkers/collega’s. Indien U van ons een additionele geheimhoudingsverklaring te ondertekenen, zullen wij hier graag aan meewerken.

PRIVACY

Wij gebruiken voor het opslaan van Uw gegevens software van derden. Deze software voldoet volgens de ontwikkelaar volledig aan de wet AVG. U mag te allen tijde vragen om inzage in Uw gegevens, zo ook mag U ons vragen specifieke informatie te verwijderen, uitgezonderd voor de Belastingdienst noodzakelijke informatie. Deze bewaren wij 7 volledige jaren, of elke andere termijn wettelijk opgelegd door de Belastingdienst. Indien er blijk is van het lekken van deze data, al dan niet door toedoen van derden, zullen wij ons beroepen op overmacht. Wij zullen voldoen aan de wettelijke meldingsplicht, echter heeft u geen recht op enige vorm van schadevergoeding. Daarvoor verwijzen wij U graag door naar de ontwikkelaar van de door ons gebruikte software.

Uiteraard verwachten wij van U dat U onze informatie ook conform de wet AVG bewaart. Indien Uw data lekt, zullen wij U niet belasten met een schadeclaim. Een uitzondering hierop is wanneer blijkt dat u op geen enkele wijze voldoet aan de wet AVG en U zich niet aan de meldingsplicht heeft gehouden.

RECHTSKEUZE

Op elke overeenkomst tussen U en ons is Nederlands recht van toepassing.

WIJZIGING

Wij zijn bevoegd onze voorwaarden te wijzigen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Deze wijzigingen zullen wij tijdig aan U overleggen en treden in werking vanaf het tijdstip dat U deze heeft gelezen of op een door ons aangegeven datum.